Nivel básico de prevención das actividades do metal na construcción (A Coruña)

Fecha: 
Lun, 03/06/2013 - 09:00 - Xov, 20/06/2013 - 14:00

Entre o 03/06/2013 e o 20/06/2013 dentro do programa de formación transversal, levouse a cabo, na localidade de A Coruña, un curso de contido eminentemente práctico e de curta duración (60 horas), destinado á prevención de riscos laborais das actividades do metal na construción.

OBXECTIVO

O obxectivo do curso é que o/o alumno/a adquira os coñecementos básicos en materia de Prevención de Riscos Laborais relativos ás empresas do metal que traballan en construción

CONTIDOS:

Conceptos básicos sobre seguridade e saúde.

 • O traballo e a saúde. Os riscos profesionais. Factores de risco.
 • Danos derivados do traballo. Os accidentes de traballo e as enfermidades profesionais. Outras patoloxías derivadas do traballo.
 • Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais. Deberes e obrigacións básicos nesta materia.

Riscos xerais e a súa prevención.

 • Riscos ligados ás condicións de seguridade.
 • Riscos ligados ao medio ambiente do traballo.
 • A carga do traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral.
 • Sistemas elementais de control de riscos. Medios de protección colectiva e equipos de protección individual.
 • Plans de emerxencia e evacuación.
 • O control da saúde dos traballadores.

Riscos específicos e a súa prevención no sector da construción.

 • Diferentes fases de obra e as súas proteccións correspondentes (redes, varandas, estadas, plataformas de traballo, escaleiras, etc.).
 • Implantación de obra. Locais hixiénico sanitarios, instalacións provisionais, etc.

Elementos básicos de xestión da prevención de riscos.

 • Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo.
 • Organización preventiva do traballo: 'rutinas básicas?.
 • Documentación: recollida, elaboración e arquivo.
 • Representación dos traballadores. Dereitos e obrigacións (delegados de prevención, comité de seguridade e saúde, traballadores designados, etc.).

Primeiros auxilios.

 • Procedementos xerais.
 • Plan de actuación.

Procedementos para conseguir unha correcta utilización das carretillas

 • A ergonomía
 • Recomendacións de seguridade
 • Mantemento, reposición e conservación
 • Equipos de protección individual

Neste curso participaron un total de 20 usuarios/as do proxecto Empreganav.

 

AnexoTamaño
prl_a_coruna.pdf164.19 KB